Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

Informatie voor ouders

 Er zijn verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding voor ouders. Eén van de vormen van begeleiding van ouders is Integrale Vroeghulp. Integrale vroeghulp wordt in 37 regio's van het land aangeboden aan ouders met jonge kinderen met een beperking. In de regionale netwerken werken verschillende organisaties samen. In ieder geval maken een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, een instelling voor kinderrevalidatie en vaak ook Bureau Jeugdzorg, thuiszorg, GGD en/of ziekenhuizen deel uit van het regionale netwerk. De netwerken worden gecoördineerd door de MEE-organisaties. Taak van het netwerk Integrale Vroeghulp is het verstrekken van informatie en advies en het in gang zetten van noodzakelijke hulpverlening en de afstemming daarvan.In contact met de consulent en/of casemanager van Integrale Vroeghulp kan naar voren komen dat er sprake is van verwerkingsproblematiek bij ouders, naar aanleiding van de intake of hulpvraag. Wanneer ouders hierbij hulp willen bij de verwerking, kunnen zij vanuit MEE daarin ondersteund worden door middel van een kortdurend ondersteuningstraject. Dit traject duurt maximaal een half jaar en heeft een maximum van ongeveer twaalf gesprekken. In de meeste gevallen zal er in de gesprekken aandacht zijn voor wat het betekent voor deze ouders om een kind te hebben met een beperking. Hoe dit verder wordt ingevuld is afhankelijk van de wensen en behoeften van ouders. Indien ouders na deze periode nog behoefte hebben aan psychologische ondersteuning en/of intensievere ondersteuning dan worden ze meestal verwezen naar een eerstelijns psycholoog. Vanuit MEE worden er naast het ondersteuningstraject oudergespreksgroepen georganiseerd (in samenwerking met een oudervereniging) voor specifieke doelgroepen ouders zoals ouders met een kind met autisme. Tijdens de zes bijeenkomsten staat informatieoverdracht en het uitwisselen van ervaringen centraal. Ouders kunnen vooraf aangeven waarover zij willen praten en/of geïnformeerd willen worden. De mogelijke onderwerpen die als voorbeeld door MEE worden aangegeven zijn echter vooral praktisch van aard: PGB, vergoedingen, onderwijs, medicatie, opvoeding, tips en tools. De bijeenkomsten worden geleid door een consulent. Naast oudergespreksgroepen bij MEE zijn er natuurlijk ook ouderverenigingen waar ouders lotgenotencontact kunnen vinden. Het uitwisselen van ervaringen en elkaar ondersteunen bij de opvoeding staan hierbij centraal. BOSK, Stichting Downsyndroom en KansPlus zijn voorbeelden van zulke (verenigingen en) organisaties die bijeenkomsten organiseren voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking. Andere vormen van ondersteuning die ouders krijgen of kunnen krijgen voor hun kind met een verstandelijke beperking, die heel praktisch van aard zijn, zijn bijvoorbeeld: thuiszorg, (praktisch pedagogische) gezinsbegeleiding, gezinscoaching, logeeropvang en vakantiekampen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Deze vormen van begeleiding en opvang zijn gericht op ontlasting van de ouders en ondersteuning van ouders bij opvoedingsvragen. Gesprekken met een psycholoog of maatschappelijk werker gericht op de verwerkingsproblematiek zijn ook een mogelijkheid.>kijk ook op KiesBeter.nl 

Zie ook tips van andere ouders op  http://kindmethandicap.nl/tips.html